Liigu sisuni

Nõukojast

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda tegutseb 1994. aastast, mil koondusid esimesed puuetega inimeste seltsid: diabeetikud, vaimupuudega isikud, invaühing, pimedate ja kurtide ühingud. Põhjuseks oli tõdemus, et ühiselt suudetakse tegutseda tulemusrikkamalt ja kokkuhoidlikumalt.

2017 aastal kuulub Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukotta 20 liikmesorganisatsiooni. Eespool nimetatutele on lisandunud Epilepsia Ühing, Reumaühing, Vähihaigete Tugirühm, Kutsehaiguste Ühing, Viiratsi Puuetega Inimeste ja Üksikvanemate Ühing, Südameliit, Psoriaasihaigete Tugirühm, Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingu Viljandi filiaal, MTÜ Inglilapsed, Vaegkuuljate Ühing, invateater KARLANDA, Invaspordiklubi. Puuetega Inimeste Nõukoda on olnud kõigi nende aastate jooksul tegevuse koondaja, koordineerija, nõuandja ja abistaja. Ühingute tegevus ei piirdu ainult meelelahutusüritustega. Põhieesmärgiks oleme seadnud puudega inimestele elus toimetuleku õpetamise. Ühingud tegutsevad aktiivselt, neil on omad vastuvõtuajad info andmiseks ja konsultatsioonideks. Ühingute teabepäevad, koolitused jm. üritused toimuvad samas majas graafiku alusel. Nõukoja tegevust koordineerib Nõukoja juhatus koos tegevdirektoriga.

Peale ühingute oma tegevuse toimuvad veel Nõukoja ühisüritused. Viiakse läbi invaspordipäevi, boccia-mängu ja lauamängude võistlusi. Käiakse ühiselt terviseüritustel ja ekskursioonidel. Suvel on kolmepäevane terviselaager mere ääres. Need üritused on mõeldud kõigile linna ja maakonna puudega inimestele. Ühiseid ettevõtmisi on rahaliselt toetanud Viljandi Linnavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojal ning ühingutel on pikaajalised sidemed ja koostöö Viljandi sõpruslinnade vastavate ühendustega Saksamaal.

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja tegevuste eesmärk:

– Ühenduste esindajate teadlikkuse tõstmine koolituste ja teabepäevade korraldamise kaudu .
– Aidata kaasa puuetega inimeste rehabilitatsiooni, kutsehariduse, tööhõive ning iseseisva
toimetulekuga seotud küsimuste lahendamisele maakonnas.
– Toetada puuetega inimeste ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust.
– Puuetega inimesi puudutava info kogumine ja edastamine ühendustele, töö avalikustamine
meedia kaudu.
– Kujundada positiivset avalikku arvamust puuetega inimestega seotud ettevõtmistes ja
küsimustes.
– Jätkata Nõukoja veebilehe edasiarendamist.
– Teha ettepanekuid omavalitsustele ja teistele riigi ametnikele puuetega inimeste olukorra
parandamiseks.(Invatranspordi teenuse süsteemi väljatöötamine, ligipääsetavus jmt.)
– Teha koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, Eesti Puuetega Inimeste Fondiga ja Eesti
Vabariigi Sotsiaalministeeriumiga, Eesti Invaspordi Liiduga, erinevate puuetega inimeste Liitudega, aidata kaasa uurimustööde, ankeetküsitluste, seaduste ja muude – õigusaktide eelnõude algatamises ning teiste programmide elluviimises, mis on seotud puuetega inimestega.
– Jälgida puuetega inimeste ÜRO konventsiooni rakendumist Viljandi maakonnas.
– Jätkata koostööd Ahrensburgi Kodanike Komiteega.
– Teha koostööd kohalike tööturuametnike ja tööandjatega puuetega inimeste tööhõive
küsimuste lahendamisel.
– Viia läbi ümberõppe ja täienduskoolituse alaseid projekte.

Kõikide ühingute liikmetel on võimalik:

– osaleda puuetega inimeste organisatsioonide töös;
– osaleda koolitustel, üritustel, vabaaja ja sporditegevuses;
– saada informatsiooni ja esmatasandi nõustamist;
– osaleda Nõukoja poolt algatatud projektide tegevustes;
– realiseerida oma ideid;
– kasutada arvuteid ja internetti;
– lugeda ning laenutada raamatuid ja ajalehti.