Liigu sisuni

Arengukava

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ülesandeks on koos oma liikmesorganisatsioonidega kaasa aidata puuetega inimeste iseseisvaks toimetulekuks. Toetada Viljandi maakonna ja Eesti Vabariigi valitsusorganeid ÜRO standardreeglite “Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomine” tegevuskava elluviimisel.

Lähtepositsioon.
Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda tegutseb alates 1994.aastast ja on registreeritud mittetulundusühinguna, mille põhieesmärgiks on olla invaküsimusi koordineeriv ja nõuandev organ. Nõukotta kuulub 24 puuetega inimeste organisatsiooni ning seltsingut kogu maakonnast, kelle tegevusvaldkonnaks on töö puuetega inimestega. Nõukoda aitab kaasa puuetega inimeste ühenduste tegevusele ja toetab uute loomisel.

Nõukoja eesmärgid
• Viljandimaal elavate puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine.
• Erinevate puuetega inimeste probleemide esiletoomine ja lahendusteede otsimine.
• Puuetega Inimeste organisatsioonide tegevuse koordineerimine ja sihtotstarbeliste programmide toetamine, vajadusel uute organisatsioonide loomine kohalikesse omavalitsustesse.
• Puuetega inimeste rehabiliteerimine ja nende ühiskonda integreerimise abinõude rakendamine.
Koos kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega arendada edasi kogu maakonna invapoliitikat.

Nõukoja ülesanded ja tegevussuunad
• Ühenduste esindajate teadlikkuse tõstmine koolituste ja teabepäevade korraldamise kaudu .
• Aidata kaasa puuetega inimeste rehabilitatsiooni, kutsehariduse, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste lahendamisele maakonnas.
• Toetada puuetega inimeste ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust.
• Puuetega inimesi puudutava info kogumine ja edastamine ühendustele, töö avalikustamine meedia kaudu.
• Kujundada positiivset avalikku arvamust puuetega inimestega seotud ettevõtmistes ja küsimustes.
• Jätkata Nõukoja veebilehe edasiarendamist.
• Teha ettepanekuid omavalitsustele ja teistele riigi ametnikele puuetega inimeste olukorra parandamiseks. (Invatransport, ligipääsetavus jmt.)
• Teha koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, Eesti Puuetega Inimeste Fondiga ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumiga, aidata kaasa uurimustööde, ankeetküsitluste, seaduste ja muude õigusaktide eelnõude algatamises ning teiste programmide elluviimises, mis on seotud puuetega inimestega.
• Jälgida puuetega inimeste ÜRO konventsiooni rakendumist Viljandi maakonnas.
• Jätkata koostööd Ahrensburgi Kodanike Komiteega.
• Teha koostööd kohalike tööturuametnike ja tööandjatega puuetega inimeste tööhõive küsimuste lahendamisel.
• Viia läbi ümberõppe ja täienduskoolituse alaseid projekte.
Viia läbi iga kahe aasta tagant kohalikes omavalitsustes puuetega inimestele ja sotsiaaltöötajatele infopäevi “puuetega inimeste integreerumine ühiskonda”, kaasates üritusele riigiametnikke töötukassast- ja pensioniametist , maavalitsusest ning kohalikest omavalitsustest.
Traditsioonilised üritused ja jätkuprojektid.
• Koostööprojekt omavalitsustega “Koostöö annab elujõudu”
• Terviselaager puuetega inimeste peredele “Liikumine on tervise edu pant”.
• Vabariiklik puuetega inimeste kultuurifestival
• Vabariiklik puuetega inimeste taidluskollektiivi juhendajate koolitus.
• Maakondlik puuetega inimeste käsitööde näitus.
• Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva pidulik üritus.
• Infopäevad “Puuetega inimeste integreerumine ühiskonda” kohalikes omavalitsustes.
• Õppeekskursioonid teiste maakondade puuetega inimeste organisatsioonide tööga tutvumiseks ja koostöö arendamine.
• Traditsioonilised rahvaspordi üritused ; talispordi-, kergejõustiku-, veespordipäev. Temaatilised matkad ja tervistav kepikõnd.
• Koolitusprogrammid: elukestev õpe, arvutiõpetus, loominguline tegevus – stressi maandajana jt.

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja arengukava on koostatud koos omavalitsuste sotsiaaltöötajate ja puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega ning kinnitatud Nõukoja üldkoosolekul 10. septembril 2008.a. Uue arnegukava koostamine on algatatud juhatuse otsusega