Liigu sisuni

Koostööpartnerid

Sotsiaalministeerium

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.
on mittetulundusühing, mille eesmärk on esindada patsientide huve nii individuaalsel, süsteemsel kui rahvusvahelisel tasandil. EPE pakub klientidele nõustamisteenust, juhtumikorraldust ja õigusabi.
Hasartmängumaksu seaduses sätestatud toetuste andmise nõukogu (edaspidi Hasartmängumaksu Nõukogu, HMN) moodustati Eesti Vabariigi Riigikogu 19. mai 2011 otsusega. Nõukogusse kuulub üheksa liiget, kellest kuus on Riigikogu liikmed ja kolm vastavate ministeeriumide esindajad.
on linna omavalitsuse kollegiaalne täidesaatva võimu organ, mis viib praktilise tegevusega ellu õigusaktides linnale pandud ülesandeid. Vastavalt ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele”, valmistab linnavalitsus ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi ning lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi. Linnavalitsuse moodustab ja tema koosseisu kinnitab linnapea ettepanekul linnavolikogu.
tegutseb maakonna tasakaalustatud arengu huvides ja toetab professionaalsete tugiteenustega era- ja avaliku sektori organisatsioonide ja üksikisikute arendustegevust. Keskus on avatud koostööks kõikidele asutustele, ettevõtetele ja inimestele ning on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel. Keskus tegeleb igapäevaselt ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste tasuta nõustamisega – nõustades ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamist, arendusprojekte ja äriplaane jms, jagades infot toetusprogrammide kohta, osaledes ümarlaudades, korraldades koolitusi ja infopäevi. Arenduskeskus kuulub Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.